توض حات محصول قابل استفاده مجدد غ ر بافته شده دستمال مرطوب پارچه برا ق مت پا ن پارچه تم ز کردن خانه به طور گسترده ا در مهمان نواز ، خانگ ، صنعت ، بهداشت و درمان، سن و مراقبت از کودکان. ا ن آسان برا تم ز کردن داخل و خارج از خانه با صدها نفر استفاده م کند. م توان آن را به راحت شسته شده و مورد استفاده و ب ش از ب ش ...