توض حات محصول خانگ استفاده سوپر جاذب دستمال مرطوب از و سکوز و پل استر .ا ن پاک کردن مواد ساخته شده به طور گسترده ا در طبقه استفاده م شود، ابزار، مبلمان، پنجره و تم ز کردن ش شه. ا ن دارا مزا ا استفاده از سازگار با مح ط ز ست، قابل باز افت و با دوام و همچن ن و ژگ ها spunlace از ...