صفحه اصلی > اخبار > محتوای
May 11, 2017

در و سکوز دستمال مرطوب ا ن شرکت committ اد به دستمال کاغذ سفارش ، محصولات کاغذ و متخصص در تول د از ارائه دهندگان خدمات، و در Changzhou، ونژو، شهر Dongguan به راه انداز سه کارخانه تول د برا ارائه ک جامع ک ف ت پاسخگو به ن ازها مشتر و خدمات مناسب و متفکر!


از

شرکت به جعبه ها سفارش پمپاژ حوله کاغذ ، دستمال مرطوب، ل وان کاغذ ، ک سه ها کاغذ ، تبل غات حوله کاغذ ، و سکوز دستمال مرطوب دستمال کسب و کار و سا ر محصولات کاغذ ، تول د مجموعه، فروش، تجارت در ک؛ تمام محصولات کاملا مطابق با استانداردها مل تول د و فروش، به ن ازها مشتر سفارش ، طراح ، تول د، و همه مواد خام مورد استفاده توسط مارک ها داخل از مواد خام تول د شده توسط تام ن کننده پالپ خام و تول د تجه زات واردات ؛

در
از

در ا ن شرکت تا کنون برا چ ن پتروش م ، واندا پلازا، RT-مارت، ج انگ سو تلو ز ون ماهواره ا ، Donghao نفت، Pudong شانگها بانک توسعه، مرسدس بنز، ستاره سرخ Meikailong، رودخانه زرد دارو و سا ر صدها تن از شرکت به ارائه محصولات و خدمات با ک ف ت است

در < برز="" ل="">

در طول ا ن سالها ما با ک ف ت زنده ماندن، و سکوز دستمال مرطوب به خدمات و توسعه، و سکوز دستمال مرطوب و مرطوب برا اطم نان از ک ف ت محصول و مز ت ق مت و توجه ب شتر به ارتباط با مشتر و وضع ت واقع از ترک ب، و در تلاش برا ارائه به مشتر ان با ک ف ت بهتر از خدمات

و nbsp؛

در شرکت در ماه مه سال 2009 تاس س شد، شرکت ها است داخل ک بار لوازم بهداشت شناخته شده، دستمال مرطوب و سکوز که مقر آن در ه ف ، استان آنهو ، Yaohai منطقه، و سکوز دستمال مرطوب و و جاده Daxing پارک صنعت ، مرکز عمل ات در مرکز حمل و نقل مل واقع شده است، منطقه اقتصاد مرکز هسته شهرستان، Zhengzhou شهر، استان هنان. پس از چند سال از توسعه، در حال حاضر چ ن & # 39 تبد ل؛ صنعت گاز و بهداشت در رقابت و توسعه بالقوه ک از شرکت ها

در ا ن شرکت دارا ک دستمال مرطوب و سکوز توسعه تع ن محصول، طراح ، تول د، فروش و خدمات به عنوان ک از همه جانبه دستمال مرطوب اپراتورها محصول، شرکت و & quot؛ برا ا جاد اساس ک ف ت، خدمات برا ا جاد ک موقع ت برنده، نام تجار تهاجم و & quot؛ برا اهداف کسب و کار، پشتکار تلاش برا توسعه و ساخت شرکت نام تجار متخصص به عنوان هدف، توسعه داده است هفت سر ، ده ها تن از انواع محصولات، محصول تحق ق و توسعه فن آور و قابل ت ها کنترل ک ف ت، و هم شه در سطح صنعت پ شرو است.

در حال حاضر، ا ن شرکت & # 39؛ شبکه فروش محصول به دو قطعه تقس م م شود: و سکوز دستمال مرطوب بازار ترم نال و بازار کانال، بازار ترم نال و کشور ب ش از تعداد ز اد از شرکت ها بزرگ برا ا جاد دراز رابطه همکار مدت ب ن بازار کانال در حال حاضر در دشت ها مرکز منطقه اقتصاد آنهو ، هوب ، شاندونگ، استان هنان، ابزار ، شانش و د گر مناطق فروش شهرستان، شعر شعر ا الات متحده دستمال مرطوب محصولات از بازار، توسط اکثر ت زنان مصرف کنندگان در تمام سن ن و عشق، به پ روز شهرت بازار بالا و وفادار به نام تجار ، سهم بازار در سال بالا است.

شرکت پا بند به طور مداوم خود را بهبود، و سکوز دستمال مرطوب و مرطوب advoca محصولات ته مردم گرا، تکنولوژ برا اول ن بار، ک ف ت سرو س و کارآمد م باشد. شرکت به تحق ق و توسعه محصولات با ک ف ت بالا و به عنوان هدف، همچنان به ترو ج نوآور و توسعه، تخصص محصول، ترت ب و ساختار ترک ب از تنوع به د دار گروه ها مصرف کننده مختلف، ن ازها مختلف مشتر ان، و ترو ج توسعه از صنعت و پ شرفت است.

در
از