صفحه اصلی > اخبار > محتوای
May 15, 2017

در & nbsp؛ در ابر شم مصنوع دستمال مرطوب ا ن شرکت چند سال برا مشتر ان داخل و خارج به ارائه با ک ف ت بالا، چند گونه است از نخ ها رنگ ، ابر شم مصنوع تم ز کردن کسب و کار خط حوله. شرکت تحت صلاح ت ا ن دادگاه از شرکت و Xinxiang شهر نساج چاپ پارچه و رنگرز شرکت محدود (کارخانه رنگرز ).

در کارخانه رنگرز ا ن شرکت دارا ک نخ لوله جد د با درجه حرارت بالا و اسپر نخ ماش ن آلات رنگرز ، ک ف ت محصول به داخل و فن آور رنگرز خارج سطح پ شرفته. همه محصولات مطابق با Oeko- تکث استاندارد 100 استاندارد. تول د سالانه ب ش از 3000 تن م باشد.

محصولات اصل عبارتند از و سکوز رشته 30D-900D، ابر شم، پنبه، چسبنده، کنف، و انواع مخلوط با ک ف ت بالا و رنگ پوست نخ بافندگ ، خط.

در & nbsp؛ در & nbsp؛ در ابر شم مصنوع دستمال مرطوب در طول ا ن سالها، ا ن شرکت پا بند به & quot؛ را حرفه ا ، استاندارد تصف ه شده، خانواده و & quot؛ فلسفه کسب و کار به & quot؛ تصح ح سر ع، س لندر رنگ شبه کوچک به عنوان ک کد رفتار ، در خدمات به مشتر ان در اجرا حق قت و & quot؛ خدمات آب و هوا. و & quot؛ ما به ب ن الملل نام تجار خط اول از ک ف ت محصول و خدمات ارائه خواهد شد، و مشتاقانه در انتظار همکار با شما برنده برنده

و nbsp؛ ابر شم مصنوع دستمال مرطوب تول د اصل سر PVA از محصولات، تقل د گوزن حوله چرم، پلاست ک سر پاک پنبه، پاک کردن چرم گوزن، حوله ابر شم مصنوع پنبه مربع، حوله پنبه، دستمال مرطوب سحر و جادو و د گر تم ز کردن وسا ل، من ک ت م تکنولوژ تول د حرفه ا ، قدرت وزارت توسعه، بخش طراح ادامه به معرف و ژگ ها ب شتر، برا انطباق با روند از محصولات جد د، ما ا ن محصولات را به ک منطقه بالاتر منجر شود

و nbsp؛ ابر شم مصنوع دستمال مرطوب ما 7 استانداردها بالا و & quot؛ مد ر ت تقاضا بالا، بهره ور تول د، کارکنان با ک ف ت بالا، سطح بالا از تکنولوژ ، محصولات با ک ف ت بالا، بازار اب ، گردش خون بالا، استاندارد بالا از خدمات و & quot؛ به منظور قادر م سازد کار به سرعت در حال توسعه است. و هم شه به محصولات بازار به شدت رقابت ، س است آژانس سخاوتمندانه پا بند، بهبود س ستم کنترل بازار و پشت بان بازار قو به سراسر تم ز کردن لوازم نما ندگ ، عوامل به بزرگتر ن حاش ه سود!

در شرکت من & # 39 ؛ مفهوم نام تجار است از ته ه مواد اول ه، تول د محصول، بسته بند طراح و محصولات جد د ذکر شده، هر ل نک را به سلامت مصرف کنندگان، مد، شاد از ا ن سه عنصر

و nbsp؛ & nbsp؛ در ابر شم مصنوع دستمال مرطوب بهداشت - با پ شرفت علوم اجتماع ، به سرعت زندگ مصرف کننده سر ع تر و سر عتر، فشار کار، فشار زندگ اغلب اجازه تنفس ما، و آ تم ها خانگ ما، اگر به دور از ترک ب ش م ا ، استفاده طولان مدت، کم ن در بدن، ترک ب ش از حد بدن. محصولات، ماه ت طب ع از مجموعه ا از مواد تشک ل دهنده طب ع حاو مواد مختلف استخراج شده از نسبت، حاضر به همه مواد مضر، واقعا زندگ خود را آسان، ف ز ک و سلامت روان

و nbsp؛ & nbsp؛ در هر محصول، همراه با روند مدرن از خط مقدم، طراح نف س و طراح سخاوتمندانه، ناز و دوست داشتن وجود دارد، و کودکان را دوست دارم الگو کارتون کارتون؛ رنگ محصول دوستان جوان عاشق رنگ ها روشن، بلکه در افراد مسن رنگ بالغ وقار ... ... لا و طراحان ظر ف در تلو ز ون، شبکه، زندگ واقع ، آداب و رسوم مل در معدن از عناصر مد محبوب تر ن، و تلاش به تصرف خود در تنظ مات از مصرف کنندگان، به طور طور مداوم به روز، و تلاش برا نوآور ، جد د! طور که مصرف کنندگان هم شه در مقابل مد

و nbsp؛ شاد - ک، خانواده شاد و سالم، شاد؛ ک مد، احساسات ب ن شوهر و گرم شدن همسر، دوست ب ن دوستان ک بهتر پور، خوشحال، شاد

و nbsp؛ & nbsp؛ در ابر شم مصنوع دستمال مرطوب برا شما سلامت ، شاد و مد را

و nbsp؛ & nbsp؛ در بهداشت م آ د از ک ف ت، شاد تولد ز با! من استقبال مشتر ان به بازد د کارخانه ما به بحث در مورد همکار !

در
از