تحلیل چشم انداز بازار تولیدات نساجی
Jan 28, 2016

در محیط بین المللی بازار پارچه های بافته شده بین المللی هنوز اتاق بیشتر برای گسترش و فرصت است. به عنوان پایان سال 2007 اروپا و چین محدودیت های نساجی پایان موعد از 2008 پایان محدودیت ظرفیت نساجی چین و ایالات متحده چین نساجی سهمیه آزاد عصر، برای بیش از 60 درصد از سهم بازار جهانی نساجی به طور کامل باز است، فرصت خوبی برای نساجی نشين را به حساب آمدن است. در حالی که اقتصاد جهان در سال آینده هنوز هم در حال افزایش باشد، رشد تجارت بین المللی حمایت می کنند، آن را چین نساجی و پوشاک رشد امنیت فعال در بازار بین المللی صادرات.
از محیط اقتصادی داخلی تقاضای داخلی نیروی محرکه مهم رشد در این صنعت تبدیل خواهد شد. در حال حاضر، پارچه های چینی در مصرف داخلی حدود 80%. با رشد سریع اقتصاد داخلی افزایش مداوم درآمد ساکنان، توسعه بیشتر بازار داخلی را افزایش دهند.