توض حات محصول تمام هدف دستمال مرطوب رول سوراخ است از Celulose و پل استر ساخته شده، آن را دارا قدرت فوق العاده جذب، و م تواند قابل استفاده مجدد. همه رول دستمال مرطوب هدف سوراخ اعمال بس ار گسترده، م توان آن را در مهمان نواز ، خانگ ، صنعت ، بهداشت و درمان، مراقبت از سالمندان و کودکان استفاده م شود. ما م توان م ...